21.06.2024

Важно! Ето при какви условия може да се увеличи пенсията

1 min read
done

Важно! Ето при какви условия може да се увеличи пенсията

Пенсиите, свързани с трудова дейност – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, може да се преизчисляват по два начина, съобщава „Монитор“.

* Служебно – с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията; (чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО);

* по заявление на пенсионера – с допълнително придобития осигурителния стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. (чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО).

Пенсията подлежи на служебно преизчисляване по ал. 1, т. 1, когато пенсионерът е придобил осигурителен стаж през предходната календарна година и не е подал заявление по ал. 1, т. 2 до датата на служебното преизчисляване.

Преизчисляването се извършва считано от 1 април на съответната година, като се вземат предвид данните от регистъра на осигурените лица, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт към 1 март на текущата календарна година. (чл. 102, ал. 2 от КСО).

Заявление за преизчисляване на пенсията по ал. 1, т. 2 може да подаде всяко лице с допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията.

Преизчисляването се извършва ежегодно, от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, като се вземат предвид данните от регистъра на осигурените лица, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до края на месеца на подаване на заявлението и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт.

Когато към датата на преизчисляването не са налични такива данни, длъжностното лице по пенсионното осигуряване постановява разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията, като същата не подлежи на последващо преизчисляване по ал. 1, т. 2, освен ако пенсионерът не подаде ново заявление.
(чл. 102, ал. 3 от КСО).

В случай че преизчисляването по ал. 1, т. 2 с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж за същия период. (чл. 102, ал. 4 от КСО).

Преизчисляването на пенсиите по чл. 102 от КСО се извършва по реда на чл. 70, съответно на чл. 75-77 от КСО. При преизчисляването на пенсията се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първото ѝ отпускане, а за пенсия, отпусната до 1 януари 2000 г. – средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г., след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията. При преизчисляването осигурителният стаж, положен след 31 декември 2010 г.,
не се превръща по реда на чл. 104. (чл. 102, ал. 5 от КСО).
Когато в периода между 1 януари 2019 г. и 31 декември 2020 г. включително пенсионерът е подал заявление по чл. 102, ал. 3 от КСО в редакцията ѝ към 31 декември 2020 г., пенсията му продължава да се преизчислява ежегодно след 31 декември 2020 г. при условията и по реда на:

1. член 102, ал. 1, т. 1 – от 1 април на съответната година, ако заявителят е бил избрал преизчисляването да се извършва с осигурителния стаж, придобит от него след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията му; (§7г, т. 1 от  ПЗР на КСО).

2. член 102, ал. 1, т. 2 – от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, ако заявителят е бил избрал преизчисляването да се извършва с осигурителния стаж и осигурителния доход, придобити от него след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията му. (§7г, т. 2 от ПЗР на КСО).

Пенсия, отпусната с начална дата до 31 август 2021 г. включително с индивидуален коефициент, намален по реда на чл. 70 от КСО или на отменената ал. 3 на чл. 127 от същия кодекс, може да бъде преизчислена по заявление на пенсионера, подадено не по-късно от 30 септември 2022 г. до териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията.

При преизчисляването индивидуалният коефициент се определя съгласно нормативните разпоредби, по които е изчислен, като относно намалението му се прилагат чл. 70, ал. 10, т. 1-3, ал. 11 и ал. 19, ако това е по-благоприятно за пенсионера. Пенсията се преизчислява считано от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. (§7д от ПЗР на КСО, в сила от 1 септември 2021 г.)

Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г. в 12-месечен срок след влизането в сила на разпореждането, с което размерът ѝ е определен по реда на Кодекса за социално осигуряване. Преизчисляването се извършва от датата на подаването на заявлението.

Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31-ви декември 2020 г. включително, с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 10, имат право в срок до 30 юни 2021 г. да поискат преизчисляването ѝ без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване. Прехвърлянето на средствата се заявява лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

Заявлението се подава до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, чрез териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията, едновременно със заявлението за преизчисляване на пенсията. Образците на заявления се утвърждават от управителя на Националния осигурителен институт. Пенсията за осигурителен стаж и възраст се преизчислява от първо
число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението (§9, ал. 2-3 от ПЗР към ЗБДОО 2021 г.)

При преизчисляване на пенсиите по чл. 68а от КСО размерът на намалението им за всеки недостигащ на лицето месец до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 не се променя. Под размер на намаление следва да се има предвид процентът на намаление, определен при  първоначалното отпускане на пенсията, който се образува от: по 0,4 на сто за всеки недостигащ на лицето месец до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.