• Home
  • Освобождаване от здравни осигуровки в България на българите, живеещи в чужбина

Освобождаване от здравни осигуровки в България на българите, живеещи в чужбина

Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година и дължат здравни осигуровки в България за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК.

В тези случаи лицата лично или чрез упълномощено лице подават в НАП декларация по образец. Декларацията може да се подаде по пощата или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя.

Всички българските граждани могат да се освободят от плащането на задължителните здравни осигуровки в България и за стари периоди, ако не са живели по това време в България.

За целта трябва да се подадат:

Декларация

Заявление за напускане на страната до края на тази година. Най-лесният и бърз начин това да се направи от чужбина е по пощата. От НАП обаче предупреждават, че за да се отразят промените в българската здравна система, трябва да се подадат и двата документа – и декларацията, и заявлението, които можете да намерите на сайта на агенцията.

Всички посочени документи се подават в офиса на на НАП по постоянен адрес у нас.

Това може да стане лично, чрез пълномощник или по пощата с обратна разписка. Когато се изпраща с писмо е важно формулярите да е с т.нар. мокър, собственоръчен подпис, а не сканирани или ксерокопирани.

Leave A Comment